Cennik

Decyzja GL.RET.070.7.104.2018 wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolesła na okres 3 lat.

Załączni do decyzji - Taryfa

 


 

Poniżej prezentujemy wyciąg taryfy Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu oraz komunikat opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w roku 2018.

GMINNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Z SIEDZIBĄ W MAŁOBADZU

UL. GÓRNA 25, 32-329 BOLESŁAW

TARYFY

CEN I STAWEK

OPŁAT DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

od 01.01.2018 r. do 27.05.2018 r.

 

1.RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

Dla zbiorowego odprowadzania  ściekówopracowana  zostałataryfa jednolita  wieloczłonowatj. zawiera jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłati składa się:

  1. z ceny za m3 odprowadzonych ścieków,
  2. ze  stawek  opłat abonamentowych  określonych stosownie  do  kosztów  eksploatacji  i utrzymania w gotowości urządzeńkanalizacyjnych do świadczenia usługdla dostawców ścieków,
  3.  ze  stawki  opłaty za  przekroczenie  warunków  wprowadzania  ścieków  przemysłowych do  urządzeń kanalizacyjnych.

 

2.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfowe  grupy  odbiorców  obejmują odbiorców  wyodrębnianych na  podstawie  analizy  sposobu odprowadzania  ścieków, warunków  odprowadzania  ścieków, a także na  podstawie  sposobu  rozliczeń za świadczone  usługi.  Uwzględniając  zróżnicowanie kosztów  odprowadzania  ścieków oraz  sposoby
korzystania z urządzeńkanalizacyjnych dokonano podziałuodbiorców usług.

Wyodrębnionogrupy odbiorców:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków Opis
1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
2. Pozostali odbiorcy Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1

 

3.RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług zawierają:
1. Ceny za m3 odprowadzanych  ściekóww rozliczeniach z Odbiorcami za  ilośćodprowadzanych  ścieków, ustaloną na  podstawie  zużycia wody  określonego zgodnie  ze  wskazaniami  wodomierza  głównego lub  na podstawie ilościodprowadzonych ścieków określonejzgodnie ze wskazaniami urządzeniapomiarowego,

 

2. Stawki opłat abonamentowych:
   a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest
zobowiązany zapłacić GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie;
   b) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza (dodatkowego)
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zł/okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany
zapłacić GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie ;
   c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zł/okres rozliczeniowy,
którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić GZOŚ za gotowość i rozliczenie;


3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych w zł/m3.

Opłata abonamentowa  zostałaskalkulowana na podstawie kosztów  usługirozliczenia, odczytu i kosztów
utrzymania  w gotowości do  świadczenia  usług  urządzeń kanalizacyjnych  i jest  płacona za  każdy  miesiąc.
Stawka  ta  jest  tworzona  na  podstawie  kryteriów  zawartych  w § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa  z dnia  28.06.2006r.  i ustalona  dla  wszystkich  odbiorców.  Należności  wynikające z opłaty
abonamentowej sąregulowane przez odbiorców  usług  niezależnieod tego, czy odbiorca usług  odprowadzał
ściekiw okresie rozliczeniowym.

Zgodnie  z przepisami  Rozporządzenia do  taryfowych  cen  i stawek  GZOŚ dolicza  podatek  VAT
w wysokości  określonej  odrębnymi przepisami.  Na  dzień opracowania  niniejszej  Taryfy  stawka  podatku
VAT wynosi 8%.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będąstosowane ceny i stawki opłatzawarte w poniższychtabelach:

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

 Lp. Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
 2  3  4  5
1.  Gospodarstwa domowe w bydynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych  Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  6,50  zł/m3
2.  Pozostali odbiorcy  Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  9,72  zł/m3

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych)

Lp.  Rodzaj wodomierza   Wyszczególnienie Cena netto w zł  Jednostka miary
 2
1.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  2,72 zł/szt. 
2.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm   Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 0,71 zł/szt.
3.  Odbiorcy usług rozliczani  przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  4,90 zł/szt. 

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych)

Lp.  Rodzaj wodomierza   Wyszczególnienie Cena netto w zł  Jednostka miary
 2
1.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 3,26 zł/szt. 
2.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm   Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 1,24 zł/szt.
3.  Odbiorcy usług rozliczani  przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  5,44 zł/szt. 
 

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych)

Lp.  Rodzaj wodomierza   Wyszczególnienie Cena netto w zł  Jednostka miary
 2
1.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 3,80 zł/szt. 
2.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm   Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 1,78 zł/szt.
3.  Odbiorcy usług rozliczani  przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  5,98 zł/szt. 
 

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresach sześciomiesięcznych)

Lp.  Rodzaj wodomierza   Wyszczególnienie Cena netto w zł  Jednostka miary
 2
1.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 5,42 zł/szt. 
2.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm   Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 3,40 zł/szt.
3.  Odbiorcy usług rozliczani  przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  7,60 zł/szt. 
 

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresach dwunastomiesięcznych)

Lp.  Rodzaj wodomierza   Wyszczególnienie Cena netto w zł  Jednostka miary
 2
1.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 8,66 zł/szt. 
2.  Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm   Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 6,64 zł/szt.
3.  Odbiorcy usług rozliczani  przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego  Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  10,84 zł/szt. 
 

 

Uchwała Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ściekówprowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ściekówz siedzibąw Małobądzuna terenie Gminy Bolesławw okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Komunikat opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za rok 2017.