Dokumenty i akty prawne

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Klienci, którzy chcą korzystać z usług GZOŚ w Małobądzu w zakresie odprowadzania ścieków powinni złożyć w siedzibie firmy wniosek o zawarcie umowy odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 • dla osób fizycznych,
 • dla podmiotów gospodarczych

We wniosku należy podać następujące dane:

1. Osoby fizyczne:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania / adres do korespondencji,
 • nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

2. Podmioty gospodarcze:

 • nazwa podmiotu,
 • adres siedziby firmy / adres do korespondencji,
 • nr NIP,
 • nr REGON,
 • kopię wypisu z Rejestru Przedsiębiorców / Ewidencji działalności gosp.

3. Przy zmianie właściciela / podmiotu, administratora, zarządcy do wniosku należy dołączyć protokół zdawczo - odbiorczy stanu wodomierza głównego. 

Płatności i reklamacje

Podstawą rozliczania przez GZOŚ za odprowadzone ścieki są wskazania wodomierza, na podstawie których wystawiane są faktury VAT.

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

 • gotówką w kasie w siedzibie GZOŚ w Małobądzu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.30 (bez dodatkowych prowizji),

 • gotówką w Obiekcie Oczyszczalni „Laski” w dwa wtorki po otrzymaniu faktur w godz. 9.00 do 16.00 (bez dodatkowych prowizji),

 • poleceniem wpłaty w placówkach Poczty Polskiej, banków, agencji bankowych i innych (prowizje wg stawek poszczególnych placówek),

 • przelewem - przez Internet, zleceniem stałym zgłoszonym w banku (prowizje wg stawek poszczególnych jednostek).

Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie GZOŚ w Małobądzu

Dokumenty do pobrania: