Cel i przedmiot działalności GZOŚ w Małobądzu

      Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu (zwany dalej GZOŚ w Małobądzu) prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu uchwalonego Uchwałą Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003 roku. GZOŚ w Małobądzu utworzony jest w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Bolesław a przedmiotem działalności Zakładu jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

      Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu jest samorządową jednostką budżetową. Obszarem działania GZOŚ w Małobądzu jest teren Gminy Bolesław.

      W rejonie objętym działalnością GZOŚ w Małobądzu eksploatowana jest sieć kanalizacyjna o długości ewidencyjnej około 52,14 km, 12 przepompowni oraz 1 oczyszczalnia ścieków.

1. Zgodnie ze statutem do zakresu działania GZOŚ w Małobądzu należy w szczególności:

  • ustalanie warunków technicznych wykonania i odbioru przyłączy kanalizacyjnych,
  • obsługa techniczna oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy Bolesław,
  • rozliczanie kosztów eksploatacji oczyszczalni i sieci,
  • pobieranie opłat od użytkowników za korzystanie z wymienionych w pkt 2) obiektów i urządzeń.

2. Zakład realizuje swoje zadania poprzez:

  • konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków,
  • zapewnienie ciągłości i niezawodności usług odprowadzania ścieków,
  • zawierania umów z właścicielami lub użytkownikami obiektów odprowadzających ścieki,
  • naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków,
  • analizę kosztów działalności gospodarki ściekowej.

3. Zakład opracowuje wnioski o zatwierdzenie taryf ze szczegółową kalkulacją cen i stawek oraz aktualnym planem rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – w celu ich przedłożenia Radzie Gminy do zatwierdzenia