Oczyszczalnia ścieków „Laski” zlokalizowana została w północno-zachodniej części miejscowości Laski, pomiędzy kanałem Dąbrówka, a drogą 374/1 stanowiącą przedłużenie ulicy Sławkowskiej.

     Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi 3080 m2. Obszar lokalizacji obiektu usytuowany jest poza granicami szczególnych form ochrony przyrody, strefami zabudowy mieszkaniowej. Strefy zabudowy mieszkaniowej występują 250 m na południowy wschód od terenu oczyszczalni

     W rejonie oczyszczalni nie występują ujęcia wód podziemnych i nie jest objęty strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych oraz zasięgiem leja depresji. Dla celów oczyszczania ścieków sanitarnych przyjęto technologię OMS opracowaną przez austriacką firmę DAUSER Industrieanlagen und Abwassertechnik GmbH. Technologia oparta jest na metodzie nisko obciążonego osadu czynnego z równoczesną nitryfikacją, denitryfikacją oraz stabilizacją osadu nadmiernego. Zastosowano również strącanie fosforanów poprzez dozowanie roztworu chlorku żelaza lub siarczanu żelaza do komory napowietrzania. Technologia ta opracowana jest na podstawie kryteriów wymiarowania oczyszczalni ścieków stosowanych w Austrii (ONORM) oraz w Niemczech ATV i od kilkunastu lat z powodzeniem stosowana w wielu krajach Europy.

Obiekty na oczyszczalni:

 • punkt zlewny ścieków,
 • taca ze zbiornikiem PIX,
 • pompownia główna ścieków,
 • zbiornik osadu nadmiernego,
 • stacja odwadniania osadu,
 • studzienka pomiarowa,
 • budynek technologiczny,
 • składowisko osadu,
 • biofiltr,
 • zblokowany obiekt usuwania skratek i flotownik ze zbiornikiem osadu,
 • komora rozdziału ścieków
 • dwie komory osadu czynnego z osadnikami wtórnym.

     Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest kanał Dąbrówka powyżej przepustu pod drogą polną. Kanał Dąbrówka będący własnością Zakładów Górniczo–Hutniczych Bolesław prowadzi wody pochłodnicze oraz ścieki oczyszczone z oczyszczalni zakładowej. Miejsce wprowadzenia ścieków oczyszczonych znajduje się około 190 m od ujścia kanału Dąbrówka do rzeki Białej. Rzeka Biała leży w zlewni Białej Przemszy.

Główne zadania Oczyszczalni „Laski”:

 • Zapewnienie ciągłości i niezawodności usług odprowadzania ścieków,
 • Usuwanie awarii kanalizacyjnych,
 • Wykonanie nowych podłączeń kanalizacyjnych,
 • Remonty studni rewizyjnych,
 • Czyszczenie sieci i podłączeń kanalizacyjnych,
 • Diagnostyka sieci,
 • Usługi odpłatne.

Kanalizacja

W całości wybudowana jest z PEHD. Kanalizacja na terenie gminy jest grawitacyjno - tłoczna ze względu na ukształtowanie terenu. Obejmuje swym zasięgiem miejscowości:

 • Bolesław,
 • Laski,
 • Kolonia,
 • Krze,
 • Krzykawa,
 • Krzykawka,
 • Małobądz,
 • Ujków Nowy,

     Długość istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Bolesław wynosi:

 • kanalizacja grawitacyjna: 55,83 km,
 • kanalizacja tłoczna: 9,70 km,
 • przyłącza kanalizacyjne: 12,14 km.

co łącznie daje ponad 77,67 km. Na sieci kanalizacyjnej eksploatowanych jest czternaście lokalnych przepompowni ścieków, objętych stałym monitoringiem oraz jedna przepompownia główna zlokalizowane na oczyszczalni ścieków.

Czego nie wolno zrzucać do kanalizacji

     Każdy z nas powinien przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko. Korzystanie z urządzeń sanitarnych jest pewnym miernikiem wiedzy i kultury. Jeżeli wrzucamy do muszli różne przedmioty, a szczególnie pampersy i podpaski to będziemy mieli ciągłe awarie i zapychanie się kanalizacji. Zapchana kanalizacja powoduje wypływ ścieków w czyjejś piwnicy, czy łazience. Taki balast nie należy do przyjemnych. Im więcej takiego typu awarii, tym bardziej wzrasta koszt eksploatacji kanalizacji. W taki oto sposób rosną ceny za ścieki, które ponosimy wszyscy płacąc po raz kolejny za nieodpowiedzialne osoby.

Zadbajmy wszyscy o zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez właściwe korzystanie z kanalizacji. Odpady, które nie powinny być zrzucane do sieci kanalizacyjnej:

 • zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki itp. substancje (odpady),
 • farby, lakiery oraz impregnaty,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • przeterminowane środki ochrony roślin.

Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych:

 • artykułów higienicznych (pampersów, podpasek, itp.),
 • patyczków do czyszczenia uszu,
 • resztek pożywienia,
 • olejów jadalnych
 • resztek materiałów i tekstylii

Odpady te osadzają się na dnie kanału stopniowo zmniejszając jego średnicę i przepływ i muszą zostać usunięte, przy czym koszt usunięcia z sieci kanalizacyjnej lub w oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki.

 Regulamin odprowadzania ścieków (227 KB, PDF)