Dokumenty do pobrania:

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Klienci, którzy chcą korzystać z usług GZOŚ w Małobądzu w zakresie odprowadzania ścieków powinni złożyć w siedzibie firmy wniosek o zawarcie umowy odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 • dla osób fizycznych,
 • dla podmiotów gospodarczych

We wniosku należy podać następujące dane:

1. Osoby fizyczne:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania / adres do korespondencji,
 • nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

2. Podmioty gospodarcze:

 • nazwa podmiotu,
 • adres siedziby firmy / adres do korespondencji,
 • nr NIP,
 • nr REGON,
 • kopię wypisu z Rejestru Przedsiębiorców / Ewidencji działalności gosp.

3. Przy zmianie właściciela / podmiotu, administratora, zarządcy do wniosku należy dołączyć protokół zdawczo - odbiorczy stanu wodomierza głównego.