Na podstawie art. 24e ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328  późn.zm.)

 Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków

podaje do publicznej wiadomości:

Taryfę (1081 KB, PDF) dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Bolesław

na okres 3  lat

to jest w następujących okresach:
- od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r.
- od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r.
- od 29.05.2020 r. do 28.05.2021 r.

 zatwierdzoną Decyzją (1227 KB, PDF) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

nr GL.RET.070.7.104.2018.EK z dnia 26.04.2018

wydaną dla Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Malobądzu

 

Dokumenty do pobrania: