Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r., poz.472);
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1757);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2501);

I. Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Bolesław są ustalane na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1757). GZOŚ w Małobądzu poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
 2. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
 3. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby GZOŚ w Małobądzu pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków)o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
 4. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez GZOŚ w Małobądzu, nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według ostatniej kontroli.

II. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków:
  a) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:
  - za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C, według wzoru:
  Pt = (Tp – Tk)· W · St1
  - za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej , według wzoru:
  Pt = (Tp – Tk)· W · St2
  Objaśnienia symboli:
  Pt - opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł.),
  (Tp – Tk) - ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
  Tp - temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w °C),
  Tk -dopuszczalna temperatura ścieków obowiązująca w dniu kontroli (w °C),
  W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
  St1 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż 5°C za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3),
  St2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5°C i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3),
  St1 i St2 - zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli rozporządzeniem.

  b) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:
  - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5
  jednostki pH, według wzoru: PpH= W · SpH1
  - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W · SpH2
  - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W · SpH3
  - za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH= W · SpH4PpH - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),
  Objaśnienia symboli:
  PpH - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),
  W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
  SpH1 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m3),
  SpH2 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m3),
  SpH3 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m3),
  SpH4 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m3),
  SpH1, SpH2, SpH3, SpH4 – zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli rozporządzeniem Rady Ministrów.
  Za przekroczenie równocześnie dopuszczalnej temperatury i dopuszczalnego pH, opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

 2. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków:
  Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:
  Pw =[(Np -Nk)/1000]· W· Sj
  Objaśniania symboli:
  Pw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),
  Np - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3),
  Nk - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3),
  W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
  Sj - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg – zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat podwyższonych za  przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód   lub do ziemi).
  Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

III. Zasady obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania przez odbiorcę usług, ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, których stan i skład nie spełnia wymagań określonych w umowie o odprowadzanie ścieków:

 1. Za przekroczenie równocześnie dopuszczalnych wartości wskaźnika temperatury i odczynu opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.
 2. Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie pozostałych wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

W przypadku, gdy wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będzie niezgodne z postanowieniami umów i/lub przepisami prawa GZOŚ w Małobądzu ma prawo dochodzić odszkodowania.