Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu (zwany dalej GZOŚ w Małobądzu) prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu uchwalonego Uchwałą Nr XXI/214/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 października 2020 roku. GZOŚ w Małobądzu utworzony jest w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Bolesław a przedmiotem działalności Zakładu jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

      Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu jest samorządową jednostką budżetową. Obszarem działania GZOŚ w Małobądzu jest teren Gminy Bolesław.

1. Zgodnie ze statutem do zakresu działania GZOŚ w Małobądzu należy w szczególności:

 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, realizowane w szczególności poprzez:

- Ustalenie warunków technicznych wykonania i odbioru przyłączy kanalizacyjnych
- Obsługa techniczna oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolesław w obszarze poza aglomeracją Bukowno–Bolesław
- Rozliczanie kosztów eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej
- Pobieranie opłat od użytkowników za korzystanie z usług GZOŚ

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia
 • Utrzymanie toalety publicznej.

2. Zakład realizuje swoje zadania poprzez:

 • Konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków w Laskach
 • Zapewnienie ciągłości i nie zawodności usług odprowadzania ścieków
 • Zawieranie umów z właścicielami lub użytkownikami obiektów odprowadzających ścieki
 • Naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków
 • Analizę kosztów działalności gospodarki ściekowej
 • Opracowywanie wniosków o zatwierdzenie taryf stawek i cen za odprowadzanie ścieków
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • Wykonywanie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Usuwanie śniegu i lodu z ulic i chodników, włącznie z posypywaniem solą lub piaskiem itp.
 • Zamiatanie i sprzątanie chodników i ulic
 • Obsługa techniczna toalety publicznej w Bolesławiu i pobieranie opłat za korzystanie z toalety