CENY I STAWKI OPŁAT

ZA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 

1.RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa jednolita wieloczłonowa tj. zawiera jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłat i składa się:

  1. z ceny za m3 odprowadzonych ścieków,
  2. ze stawek opłat abonamentowych określonych stosownie do kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług dla dostawców ścieków,
  3. ze stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

2.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów odprowadzania ścieków oraz sposoby
korzystania z urządzeń kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług.

Wyodrębniono grupy odbiorców:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków Opis
1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
2. Pozostali odbiorcy Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1

 

3.RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług zawierają:
1. Ceny za m3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami za ilość odprowadzanych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego,

2. Stawki opłat abonamentowych:
a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest
zobowiązany zapłacić GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie;
b) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza (dodatkowego)
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zł/okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany
zapłacić GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie ;
c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zł/okres rozliczeniowy,
którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić GZOŚ za gotowość i rozliczenie;


3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych w zł/m3.

Opłata abonamentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usługi rozliczenia, odczytu i kosztów
utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych i jest płacona za każdy miesiąc.
Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006r. i ustalona dla wszystkich odbiorców. Należności wynikające z opłaty
abonamentowej są regulowane przez odbiorców usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał
ścieki w okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek GZOŚ dolicza podatek VAT
w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku
VAT wynosi 8%.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki opłat zawarte w poniższych tabelach:

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,62 zł/m3
2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 10,23 zł/m3

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych)

Lp. Rodzaj wodomierza Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 3,06 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 0,77 zł/szt.
3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 5,52 zł/szt.

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresachdwumiesięcznych)

Lp. Rodzaj wodomierza Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 3,66 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 1,37 zł/szt.
3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 6,12 zł/szt.

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresachtrzymiesięcznych)

Lp. Rodzaj wodomierza Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 4,26 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 1,97 zł/szt.
3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 6,72 zł/szt.

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresachsześciomiesięcznych)

Lp. Rodzaj wodomierza Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 6,06 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 3,77 zł/szt.
3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 8,52 zł/szt.

 

Stawka opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych w okresachdwunastomiesięcznych)

Lp. Rodzaj wodomierza Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 9,66 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 7,37 zł/szt.
3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 12,12 zł/szt.