CENY I STAWKI OPŁAT (223 KB, PDF)

ZA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

ORAZ

CENNIK USŁUG (198 KB, PDF) 

 

1.RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa niejednolita wieloczłonowa zawierająca:

  1. dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców cenę za m3 odprowadzonych ścieków,
  2. różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych, określone stosownie do kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, kosztów odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i kosztów rozliczenia należności, do świadczenia usług dla dostawców ścieków,
  3. stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

2.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów odprowadzania ścieków oraz sposoby korzystania z urządzeń kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług.

Wyodrębniono grupy odbiorców:

 

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków Opis
1. GD1WG Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
2. GD1WD Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ i wodomierza dodatkowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
3. GD2WG

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

4. GD2WD

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

5. GD6WD

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ i wodomierza dodatkowego w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6. GD12WG

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym

7. GD12WD

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ i wodomierza dodatkowego w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym

8. PO1WG

Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego  /urządzenia pomiarowego/ w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

9. PO1WD

Pozostali odbiorcy rozliczani  na podstawie wodomierza głównego /urządzenia pomiarowego/ i wodomierza dodatkowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

10. PO3WG

Pozostali odbiorcy rozliczani  na podstawie wodomierza  /urządzenia pomiarowego/ w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

3.RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zawierają:

  1. Ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzanych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego  mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.
  2. Stawki opłat abonamentowych:
    • w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie;
    • w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego przy uwzględnieniu wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zł/okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić GZOŚ za gotowość, odczyt i rozliczenie .

Opłata abonamentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usługi rozliczenia, odczytu i kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych i jest płacona za każdy okres rozliczeniowy. Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

  1. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek GZOŚ dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki  opłat zawarte w poniższej tabeli:

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka opłaty netto

1

2

3

4

5

1.

GD1WG

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

12,35

2.

GD1WD

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

16,16

3.

GD2WG

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

13,94

4.

GD2WD

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

17,80

5.

GD6WD

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

16,59

6.

GD12WG

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

15,77

7.

GD12WD

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

10,23

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

20,20

8.

PO1WG

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

14,72

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

12,35

9.

PO1WD

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

14,72

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

16,16

10.

PO3WG

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł / m3

14,72

Stawka opłaty abonamentowej

zł / okres rozliczeniowy

18,52